ค้นหา

 โครงการพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว
รหัส : 04060410
โครงการ : โครงการพัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว
Project : Development the Instrument for Coconut Jelly.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการผลิตวุ้นมะพร้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตวุ้นมะพร้าว
  2. เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th