ค้นหา

 การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
รหัส : 04060127
โครงการ : การพัฒนาการผลิตซุบปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
Project : Development of High Protein Tuna Soup Production from Tuna Condensate.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาการผลิตซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงพร้อมดื่มจากน้ำนึ่งปลาทูน่า
  2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงพร้อมดื่มจากน้ำนึ่งปลาทูน่าระหว่างการเก็บรักษา
  3. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของซุปปลาทูน่าโปรตีนสูงจากน้ำนึ่งปลาทูน่าระหว่างก
นักวิจัย :

ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์

ศุภศิลป์ มณีรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th