ค้นหา

 ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04060046
โครงการ : ปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : CH4 Emission in Paddy Ficlds of Northeast Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ติดตามวัดปริมาณการปลดปล่อย CH4 จากนาข้าวเกษตรกรบนชุดดินที่ต่างกันที่มีวิธีการปลูกต่างกันกับข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในพื้นที่นาชลประทานและนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. หาแนวทางลดผลกระทบของ CH4 จากนาข้าว (mitigation study) โดยใช้การเขตกรรมที่เกษตรกรปฏิ
นักวิจัย :

ศุภชัย ตั้งชูพงษ์

พัชรี แสนจันทร์

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th