ค้นหา

 การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางอาหารของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกเป็นพืชแซมยาง (เค 215/1)
รหัส : 04001732
โครงการ : การศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางอาหารของหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์พันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกเป็นพืชแซมยาง (เค 215/1)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2524
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยยาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ภัทธาวุธ จิวตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th