ค้นหา

 การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
รหัส : 04054402
โครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน
Project : Database and Analysis of Fermented Soybean Techno- logy in Thailand and Asean.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน ประยุกต์และพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. รวบรวมงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองและจัดทำเป็นฐานข้อมูล มีรายละเอียดต่างๆ ของงานวิจัยและพัฒนาและบทคัดย่อ
  2. วิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพ และความต้องการของงาน วิจัยและพัฒนาด้านอาหารหมักจากถั่วเหลืองในประเทศไทย
  3. รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลอื่นๆ
นักวิจัย :

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th