ค้นหา

 การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนระหว่างแถวยาง ที่มีต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยาง
รหัส : 04001702
โครงการ : การศึกษาอิทธิพลของการไถพรวนระหว่างแถวยาง ที่มีต่อ การเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยาง
Project : Studies on effect of ploughing between row on growth and yield of rubbon.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2524
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยยาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นุชนารถ กังพิศดาร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th