ค้นหา

 การทดสอบการเจริญเติบโตของยางพันธุ์ดี ซึ่งใช้เมล็ด ยางพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้นตอ ในสวนยางเอกชน
รหัส : 04001683
โครงการ : การทดสอบการเจริญเติบโตของยางพันธุ์ดี ซึ่งใช้เมล็ด ยางพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้นตอ ในสวนยางเอกชน
Project : Testing on effects of different clonal root-stocks on growth of some recommended clones.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2524
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยยาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมวิชาการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประเทือง ดลกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th