ค้นหา

 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ
รหัส : 04020385
โครงการ : การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ
Project : Monitoring of Antimicrobial Resistance Enterococcus and Salmonella spp. in Broilers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงอุบัติการและอัตราการการดื้อยาของเชื้อ Salmonella และ Enterococcus ที่แยกได้จากทางเดินอาหารของไก่เนื้อ และการปนเปื้อนบนเนื้อไก่ชำแหละ
  2. ศึกษาผลกระทบของการใช้ยาต้านจุลชีพในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ต่อการเกิดเชื้อดื้อยา
นักวิจัย :

มณฑล เลิศวรปรีชา

ธงชัย เฉลิมชัยกิจ

จิโรจ ศศิปรียจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th