ค้นหา

 การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
รหัส : 04010432
โครงการ : การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
Project : Physiological and Biochemical Studies of Thermotolerant Methylotrophic Yeasts.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและเมธานอลต่อการเจริญของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิซึ่งแยกได้ในประเทศไทย ในสภาวะที่มีเมธานอลเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนหลัก
  2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญ การสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เมธานอล เพื่อการเ
นักวิจัย :

สาวิตรี ลิ่มทอง

วิเชียร ยงมานิตชัย

นันทนา สีสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th