ค้นหา

 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำเชื้อสุกรเจือจางภายหลังการเก็บรักษาและการขนส่งในสภาพสนาม
รหัส : 04007316
โครงการ : การศึกษาประสิทธิผลของน้ำเชื้อสุกรเจือจางภายหลังการเก็บรักษาและการขนส่งในสภาพสนาม
Project : Effectiveness of Liquid Boar Semen under Rough Road Transport.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th