ค้นหา

 การเก็บรักษาน้ำเชื้อและตัวอ่อนสุกรพื้นเมืองไทย โดยวิธีแช่แข็ง
รหัส : 04004832
โครงการ : การเก็บรักษาน้ำเชื้อและตัวอ่อนสุกรพื้นเมืองไทย โดยวิธีแช่แข็ง
Project : The Deep-Freeze Preservation of Semen and Embryo of Thai Native Pig.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อดิศักดิ์ สังข์แก้ว

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th