ค้นหา

 ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
รหัส : 04004812
โครงการ : ผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตรกรรม
Project : Pesticide Impact on Soil Resources and Environment in Agricultural Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ให้ทราบถึงพฤติกรรมการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาความรุนแรงของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินในดินเกษตรกรรมที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชติดต่อกันเป็นเวลานาน
  3. เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เกษต
นักวิจัย :

พัชรี แสนจันทร์

ดวงสมร ตุลาพิทักษ์

นิวัต เหลืองชัยศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th