ค้นหา

 การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกะปิ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
รหัส : 04004533
โครงการ : การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรีย์ของกะปิ และการพัฒนาคุณภาพเพื่อการส่งออก
Project : Improvement of the Meicrobial Quality of Shrimp/Fish Paste and Process Development for Esport.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพของกะปิที่มีจำหน่ายในท้องตลาดและแหล่งผลิตต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบสถานะภาพของจุลินทรีย์ของกะปิตลอดจนเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในกะปิ
  2. เพื่อประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ศึกษาสาเหตุที่มาของการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ท
นักวิจัย :

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

สิริพร สธนเสาวภาคย์

กัญญา สุจริตวงศานนท์

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th