ค้นหา

 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาจนถึงระยะโตเต็มที่ ของเซลล์ไข่และการเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์บุท่อนำไข่ภายนอกร่างกาย : การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รหัส : 04004331
โครงการ : การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาจนถึงระยะโตเต็มที่ ของเซลล์ไข่และการเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์บุท่อนำไข่ภายนอกร่างกาย : การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร โดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาถึงระยะเต็มที่ ของเซลล์ไข่
  2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการพัฒนาถึงระยะโตเต็มที่ ของเซลล์ไข่ภายใต้การเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์บุท่อนำไข่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ
นักวิจัย :

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th