ค้นหา

 เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
รหัส : 04003978
โครงการ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตไวน์และลิเคียวจากกล้วย
Project : Appropriate Technology for Wine and Liqueur Production from Banana.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

น้อย สาริกะภูติ

วิภา สุโรจนะเมธากุล

ประดิษฐ์ ครุวัณณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th