ค้นหา

 การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
รหัส : 04003860
โครงการ : การผลิตไวน์และสปาร์คลิ่งไวน์จากดอกระเจี๊ยบ
Project : Still Wine and Sparkling Wine Production from Roselle.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

น้อย สาริกะภูติ

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

วิภา สุโรจนะเมธากุล

ประดิษฐ์ ครุวัณณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th