ค้นหา

 การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
รหัส : 04003590
โครงการ : การเบิกแอลกอฮอล์และการผลิตยีสต์อาหารสัตว์จากมันสำปะหลังดิบ
Project : Alcohol Fermentation and Feed Yeast Production From Raw Cassava.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชิดชม วิทวัทวงศ์

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

ไปรมา ยงมานิตชัย

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

สมบูรณ์ ผู้พัฒน์

ประดิษฐ์ ครุวัณณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th