ค้นหา

 การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
รหัส : 04003458
โครงการ : การศึกษาคุณภาพน้ำนมดิบของเกษตรกรในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ
Project : Study on Quality of Raw milk form Farmers in the Period of Various Seasons.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2534
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบว่าฤดูกาลต่าง ๆ นั้นจะมีผลต่อคุณภาพน้ำนมดิบอย่างไรบ้าง
  2. ทำให้ทราบถึงคุณภาพน้ำนมดินในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการหาวิธีป้องกันมีให้คุณภาพน้ำนมดิบต่ำ ในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมแก่การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์
  3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้
นักวิจัย :

ขวัญใจ กณามา

ชาญ เพชรอักษร

มานิต วาสุเทพรังสรรค์

วิชัย หาญพลาชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th