ค้นหา

 การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาว lates calcarifer (Block) ในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน
รหัส : 04001230
โครงการ : การทดลองเลี้ยงปลากะพงขาว lates calcarifer (Block) ในกระชังด้วยอัตราปล่อยต่างกัน
Project : Euperiment on Optimum Stocking Density for Seabass, Lates calcarifer (Bloch), Cultured in Net Cages.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพจน์ จึงแย้มปิ่น

ไชยยุทธ์ จันทนชูกลิ่น

บุญส่ง สิริกุล

วิชัย วัฒนกุล

สุชาติ เตชนราวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th