ค้นหา

 ทดลองเลี้ยงกุ้ง Macroberachium lanchesteri(De Man) ในกระชัง
รหัส : 04001210
โครงการ : ทดลองเลี้ยงกุ้ง Macroberachium lanchesteri(De Man) ในกระชัง
Project : Experiment on rearing fresh-water prawn, Macroberachium lanchesteri (De Man) in the cages.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 10,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแบบของการแพร่กระจายความถี่ของความยาว กุ้ง (freouency distribution)
  2. เพื่อศึกษาจำนวน รอด จำนวนเปอร์เซ็นต์รอด ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ จำนวนรอดเฉลี่ยและ Co efficient of variation
  3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพของ น้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้ง
นักวิจัย :

วิเชียร มากตุ่น
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th