ค้นหา

 การศึกษาและทดลองใช้ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บน้ำนมดิบตามศูนย์รวมนมขนาดย่อย
รหัส : 04002328
โครงการ : การศึกษาและทดลองใช้ตู้แช่แข็งเพื่อเก็บน้ำนมดิบตามศูนย์รวมนมขนาดย่อย
Project : Study on Preservation of Raw Milk by Freezer for the Small Milk Collecting Centres.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบ % Caclz ที่เติมลงในน้ำเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำโดยไม่แข็งตัว
  2. เพื่อลดค่าขนส่งของศูนย์รวมนมขนาดย่อย
  3. เพื่อศึกษาหาระยะเวลาในการแข็งตัวของน้ำนมที่นำไปแช่
  4. เพื่อศึกษาคุณภาพของน้ำนมภายหลังแช่
นักวิจัย :

ขวัญใจ กณามา

ชาญ เพชรอักษร

ธัญญะ ลิ้มสกุล

มานิต วาสุเทพรังสรรค์

พรกัณหา บางทิพย์

ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th