ค้นหา

 การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
รหัส : 04002327
โครงการ : การศึกษาและทดลองทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและทดลองหาวิธีที่เหมาะสมในการทำโยเกิร์ตแบบพื้นบ้านโดยใช้กรรมวิธีอย่างง่าย ๆ
  2. เพื่อเพิ่มปริมาณของโยเกิร์ตให้มากขึ้น โดยการนำน้ำนมสดมาแปรรูป
  3. เพื่อศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของโยเกิร์ตที่ทำแบบพื้นบ้าน
  4. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรที่
นักวิจัย :

ขวัญใจ กณามา

ชาญ เพชรอักษร

ศรีสกุล เกรียงศิริ

มานิต วาสุเทพรังสรรค์

พรกัณหา บางทิพย์

ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th