ค้นหา

 การศึกษาและทดลองทำเนยสดแบบพื้นบ้าน
รหัส : 04002325
โครงการ : การศึกษาและทดลองทำเนยสดแบบพื้นบ้าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมอาชีวศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหากรรมวิธีที่เหมาะสมในการทำเนยสด แบบพื้นบ้านโดยใช้อุปกรณ์แบบต่าง ๆ
  2. เพื่อศึกษาคุณภาพของเนยสดที่ผลิตแบบพื้นบ้าน
  3. ใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด มาทำเนยสด แบบพื้นบ้าน
  4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ และแนวทาง ในการจำหน่าย
นักวิจัย :

ขวัญใจ กณามา

ชาญ เพชรอักษร

สุกัญญา พูลวิวัฒนา

มานิต วาสุเทพรังสรรค์

พรกัณหา บางทิพย์

ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th