ค้นหา

 กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
รหัส : 04002278
โครงการ : กะปิ: ผลิตภัณฑ์กุ้งหมักพื้นเมืองของไทย
Project : Kapi: Traditional Thai Fermented Shrimp Paste.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

บุหลัน พิทักษ์ผล

วารุณี เถลิงโชค

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th