ค้นหา

 การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
รหัส : 04002275
โครงการ : การศึกษาเกี่ยวกับการผลิต L-Lysine โดยวิธี Fermentation .
Project : Production of L-Lysine by Fermentation Technique.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

เสาวนีย์ จันทร์เจริญสิน

วิเชียร ยงมานิตชัย

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

อมเรศ ภูมิรัตน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th