ค้นหา

 การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
รหัส : 04002274
โครงการ : การหมักแอลกอฮอล์จากข้าวเหนียวโดยใช้โคจิ
Project : Alcohol Fermentation from Glutinous Rice by Rice Koji.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มาลัย บุญรัตนกรกิจ

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

ประดิษฐ์ ครุวัณณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th