ค้นหา

 การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
รหัส : 04002270
โครงการ : การประเมินราคาต้นทุนการผลิตแอลกอฮอล์จากวัสดุเกษตร
Project : Cost Estimation of Alcohol Production from Agriculture Products.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรูญ คำนวณตา

วิชชุพร ว่องสุวรรณเลิศ

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

บุญเทียม พันธุ์เพ็ง

ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธุ์

วิเชียร ยงมานิตชัย

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

พรทิพย์ เจริญธรรมวัฒน์

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th