ค้นหา

 การยับยั้งแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลใหม่ด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้เคี่ยมในระหว่างการหมักแอลกอฮอล์
รหัส : 04002268
โครงการ : การยับยั้งแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในกากน้ำตาลใหม่ด้วยสารสกัดจากเปลือกไม้เคี่ยมในระหว่างการหมักแอลกอฮอล์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ณัฐศิษฐ์ ไทยตระกุล

วราวุฒิ ครูส่ง

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th