ค้นหา

 ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
รหัส : 04002265
โครงการ : ผลของพาราควอทต่อการเจริญและการหมักแอลกอฮอล์ของยีสต์
Project : Effect of Paraquat on Growth of Yeast and Ethanol Fermentation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2533
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กาญจนิจ วาจนะวินิจ

บุญฤทธิ์ ล้ำสกุล

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

วิเชียร ยงมานิตชัย

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th