ค้นหา

 คุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการนำน้ำส่าทิ้งมาใช้ ประโยชน์ในการหมักส่า
รหัส : 04002212
โครงการ : คุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้จากการนำน้ำส่าทิ้งมาใช้ ประโยชน์ในการหมักส่า
Project : Study on the Quality of Alcohol Distilled form Stillage Rectcle Fermentation Mash.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th