ค้นหา

 การใช้สมการมัลติเปิลรีเกรซซั่นหาสภาวะที่เหมาะสม และทำนายผลการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
รหัส : 04002211
โครงการ : การใช้สมการมัลติเปิลรีเกรซซั่นหาสภาวะที่เหมาะสม และทำนายผลการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมบูรณ์ ผู้พัฒน์

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th