ค้นหา

 การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
รหัส : 04002210
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลดิบ
Project : Improvement of Ethanol Fermentation From Raw Molasses.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จรูญ คำนวณตา

ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง

วิเชียร ยงมานิตชัย

ธงชัย คัมภีร์

ประดิษฐ์ ครุวัณณา

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th