ค้นหา

 การศึกษาการเปลี่ยนกรด Ferulic เป็นสารที่มีกลิ่นหอม แบบวิสกี้โดยเชื้อยีสต์ Hansenula และ Pichia
รหัส : 04002209
โครงการ : การศึกษาการเปลี่ยนกรด Ferulic เป็นสารที่มีกลิ่นหอม แบบวิสกี้โดยเชื้อยีสต์ Hansenula และ Pichia
Project : Study on the Conversion of Ferulic Acid to Smoky Flavor Aromatic Jubstance by Yeasts.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th