ค้นหา

 การเพาะพันธ์เชื้อ Killer Yeast ทนต่ออุณหภูมิสูง เพื่อหมักแอลกอฮอล์
รหัส : 04002208
โครงการ : การเพาะพันธ์เชื้อ Killer Yeast ทนต่ออุณหภูมิสูง เพื่อหมักแอลกอฮอล์
Project : Breeding of a High Temperature Tolerant Killer Yeast for Alcohol Fermentation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2532
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประดิษฐ์ ครุวัณณา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th