ค้นหา

 ทัศนคติของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง
รหัส : 04001176
โครงการ : ทัศนคติของเกษตรกรและบุคคลทั่วไปต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยียาง
Project : The attitudes of farmers & publics on the transfer of rubber technology of the rubber research center
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2525
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรภาคใต้
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มนตรี บุญญะยูวะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th