ค้นหา

 ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของนมยูเอชที ในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04001165
โครงการ : ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของนมยูเอชที ในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบถึงวิธีการและเทคนิคของการควบคุม คุณภาพของบริษัทผู้ผลิตว่ามีวิธีการอย่างไรก่อนที่น้ำนม เหล่านี้จะออกสู่ท้องตลาดไปยังผู้บริโภค
  2. เพื่อต้องการทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินการควบคุมคุณภาพของบริษัท ผู้ผลิตแต่ละรายว่ามีประการใด
  3. เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการบริโภคนมดังกล่าว โดยเน้นถึงคุณภาพของนมเป็นสำคัญ
นักวิจัย :

สุพพตา ปิยะเกศิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th