ค้นหา

 การปลูกป่าภาคเอกชน
รหัส : 04001145
โครงการ : การปลูกป่าภาคเอกชน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองจัดการป่าไม้
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป่าไม้
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบสถานการณ์และบทบาทของภาคเอกชนใน การเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้ของ ประเทศ
  2. เพื่อต้องการทราบแหล่งที่ปลูก ชนิดพันธุ์ไม้ที่- ปลูก เนื้อที่ปลูก ปีที่ทำการปลูก ตลอดจนแหล่ง พันธุ์ไม้ที่ได้รับมาปลูก และอัตราการรอดตายของ พันธุ์ไม้ที่ปลูก
  3. เพื่อต้องการจัดทำเป็นศูนย์รวมข้อมูลในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าของภาคเอกชน แล้วเผยแพร่ ให้ผู้สนใจทราบ
  4. เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น ในการนำไปศึกษา และพิจารณาวางแผนการพัฒนาป่าไม้ของประเทศ
นักวิจัย :

ชวลิต อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th