ค้นหา

 สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
รหัส : 04001129
โครงการ : สถานภาพ และศักยภาพของการผลิตและการใช้วัคซีนสำหรับ สัตว์ รวมทั้งความต้องการงานวิจัยในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐานและประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. หาข้อมูลและวิเคราะห์สถานภาพของการผลิตและการใช้ วัคซีนสำหรับสัตว์
  2. หาข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพของการผลิตและการใช้ วัคซีนสำหรับสัตว์
  3. หาข้อมูลและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการและแนว ทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีนสำหรับสัตว์
นักวิจัย :

เกรียงศักดิ์ สายธนู
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th