ค้นหา

 การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
รหัส : 01008659
โครงการ : การเตรียมเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์โดสิมิเตอร์ (TLD) ชนิด LiF แบบผลึกเดี่ยว
Project : Preparation Methods of Single Grystal LiF Thermoluminescence Dosimeter.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 251,800 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

จินตนา เหล่าไพบูลย์

ก้องเกียรติ ภู่เกิด

ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th