ค้นหา

 ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและ กากน้ำตาล
รหัส : 04001155
โครงการ : ขบวนการที่เหมาะสมสำหรับหมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและ กากน้ำตาล
Project : Optimization of alcoholic fermentation process from sugarcane juice and molasses.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2531
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การคัดเลือกเชื้อและศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับ หมักแอลกอฮอล์จากน้ำอ้อยและกากน้ำตาล
  2. การศึกษาผลของสภาพการหมักต่อประสิทธิภาพการหมัก แอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล
  3. การใช้
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th