ค้นหา

 การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาค ใต้
รหัส : 04001019
โครงการ : การหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับทำต้นตอมังคุด เพื่อให้ขึ้นได้ในที่แห้งแล้งและความอุดมสมบูรณ์ต่ำในภาค ใต้
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาพันธุ์ไม้ที่สามารถจะใช้เป็นต้นตอมังคุด เพื่อการขยายพันธุ์และสามารถขึ้นได้ดี ในสภาพที่ แห้งแล้ง และมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ
  2. เพื่อ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมังคุด และพันธุ์ไม้ที่ จะทำเป็นต้นตอ มังคุดอันเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยว กับ Compatibility ในการขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ
  3. เพื่อ ย่นระยะเวลาการให้ผลของมังคุดให้เร็วขึ้น และมีทรง พุ่มเตี้ยลงสะดวกในการเก็บเกี่ยว
นักวิจัย :

มงคล แซ่หลิม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th