ค้นหา

 ผลผลิตและผลตอบแทน จากการปลูกข้าวโพดหวานพิเศษร่วมกับการเลี้ยงโค
รหัส : 04000943
โครงการ : ผลผลิตและผลตอบแทน จากการปลูกข้าวโพดหวานพิเศษร่วมกับการเลี้ยงโค
Project : Yield and return from super sweet corn for fresh ear and soilage by product feeding cattles.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวโพด หวานร่วมกับการเลี้ยงโค
  2. เพื่อศึกษาวิธีการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตและต้นสดพอเพียงสำหรับการ เลี้ยงโคได้ตลอดเวลา
  3. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการส่งเสริมให้แก่เกษตรกรใน ด้านการพัฒนาเทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อให้ได้ผล ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด และอย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

วิทยา บัวเจริญ

เจริญศรี บัวเจริญ

บวร เทพธานี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th