ค้นหา

 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
รหัส : 03190771
โครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
Project : The Role of Scaffold Coated with Medicinal Plant Extracts in Skin Wound Healing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงผิวหนังสุกรมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลจากปัจจัยภายนอก ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
  2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างให้เซลล์ยึดเกาะ (scaffolds) ซึ่งมีสมบัติเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับบาดแผลบนผิวหนัง
  3. เพื่อพัฒนาสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรที่มีสม
นักวิจัย :

อนันต์ อุ่นอรุณ

วรี ติยะบุญชัย

ณัถวุฒิ แซ่ลิ้ม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th