ค้นหา

 การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
รหัส : 03190566
โครงการ : การพัฒนาแอมโฟเทอริซินบีโซลิคไลปิดนาโนพาร์ติเคิล
Project : Development of Amphotericin B Solid Lipid Nanoparticles.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2553
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปัจจัยและสภาวะในกระบวนการผลิตต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ Amphotericin Nanostructure Lipid Carrier
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกักเก็บตัวยา (Drug Entrapment) ของสูตรตำรับที่เตรียมได้
  3. เพื่อศึกษาอัตราเร็วและรูปแบบของการปลดปล่อยตัวยา (D
นักวิจัย :

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ

วรี ติยะบุญชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th