ค้นหา

 การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของปูม้า บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
รหัส : 04000803
โครงการ : การศึกษาอายุและการเจริญเติบโตของปูม้า บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2530
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุเมธ ตันติเวชกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th