ค้นหา

 การศึกษาการปลดปล่อยนิวตรอนทุติยภูมิ สำหรับการประยุกต์การออกแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แบบฟิวชัน
รหัส : 01008581
โครงการ : การศึกษาการปลดปล่อยนิวตรอนทุติยภูมิ สำหรับการประยุกต์การออกแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แบบฟิวชัน
Project : Study on Secondary Neutron Emission for the Design of Fusion Reactors.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 246,890 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดพลังงานของนิวตรอนที่มีความถูกต้อง (accuracy) และเที่ยงตรง (precision)
  2. เพื่อศึกษาข้อมูลทางด้านการออกแบบวัสดุที่ใช้เป็นโครงสร้าง และเกราะกำบังรังสี สำหรับการสร้างเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ แบบฟิวชัน
นักวิจัย :

อุดมรัตน์ ทิพวรรณ

ถิรพัฒน์ วิลัยทอง

สมศร สิงขรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th