ค้นหา

 ลักษณะพันธุกรรมและการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองลูกผสม : ลูกผสมชั่วที่ 1
รหัส : 04000783
โครงการ : ลักษณะพันธุกรรมและการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองลูกผสม : ลูกผสมชั่วที่ 1
Project : Inheritance and growth of native hybrid boilers : F1 Hybrids.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 20,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2529
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงพันธุกรรมลักษณะของไก่พื้นเมืองลูกผสม
  2. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการเจริญเติบโตและความเป็นไป ได้ในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม
  3. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ พื้นเมืองลูกผสม เพื่อเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพ เสริมของเกษตรกร
นักวิจัย :

วิทยา บัวเจริญ

เจริญศรี บัวเจริญ

อรุณ ไอยสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th