ค้นหา

 ผลของวิธีการกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโต & ผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกปลายฤดูฝน
รหัส : 04000779
โครงการ : ผลของวิธีการกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโต & ผลผลิตของถั่วเหลืองที่ปลูกปลายฤดูฝน
Project : The effects of weed control on growth and yield of soybean grown in late rainy season.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 9,250 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์

วีระชัย ศรีวัฒนพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th