ค้นหา

 การศึกษารูปแบบและวัสดุที่เหมาะสมในการจัดสร้างแนว หินเทียม
รหัส : 04000771
โครงการ : การศึกษารูปแบบและวัสดุที่เหมาะสมในการจัดสร้างแนว หินเทียม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2528
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อต้องการทราบถึงความคงทนในแต่ละรูปแบบซึ่งใช้ วัสดุต่างชนิดกัน
  2. เพื่อต้องการทราบถึงต้นทุนในการดำเนินการในแต่ละ รูปแบบ
  3. เพื่อต้องการทราบถึงความยากง่ายในการจัดทำและการ ลำเลียงในแต่ละรูปแบบ
นักวิจัย :

เขียน สินอนุวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th