ค้นหา

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
รหัส : 01008573
โครงการ : การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อจัดสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
Project : The Water Quality Monitoring of Khlong Toei and Klong U-Taphao Amphoe Hat-Yai, Changwat Songkhla to Great Geographic Information System Data Base.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 225,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองเตยและคลองอู่ตะเภาในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  2. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำกับคุณภาพน้ำในปีก่อน ๆ
  3. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านคุณภาพน้ำ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย :

พีระทิพย์ พืชมงคล

นาตยา จึงเจริญธรรม

รัตนา ทองย้อย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th